วิสัยทัศน์ : พัฒนาและส่งเสริมงานบริการ และการขนส่งทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ค่านิยม : บุคลิกงาม บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา วัฒนธรรม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ชอบ ไม่ชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

การโอนรถ

1. การโอนกรรมสิทธิ์
      เอกสารประกอบคำขอ
1.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
1.2

หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  สัญญาเช่าซื้อ   เป็นต้น

1.3

หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของเจ้าของรถ

   
2.  การโอนสิทธิการใช้รถ  
      เอกสารประกอบคำขอ
2.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
2.2

หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี  ขสบ.11   ของผู้โอน   (เฉพาะในกรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง)

2.3

หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเช่าซื้อ  สัญญาเข้าร่วม หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรถ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจการกับสหกรณ์เดินรถ   เป็นต้น

2.4

หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของเจ้าของรถ

   
3. การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
      เอกสารประกอบคำขอ
3.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
3.2

สำเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้าของมรดก

3.3 บัญชีแสดงรายการสินค้า (อินวอยซ์) หรือภาพถ่าย ซึ่งต้องเป็นภาพถ่ายเอกสารแผ่นที่ระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง
3.4

หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของเจ้าของรถ

  หมายเหตุ เมื่อรับคำขอแล้วให้จัดทำหนังสือไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวนท้องที่ตามภูมิลำเนาของ
เจ้าของมรดก เพื่อขอความร่วมมือให้สอบปากคำบรรดาทายาท ของเจ้าของมรดก พร้อมทั้งขอให้ดำเนินการประกาศรับโอนมรดกนั้นด้วย
 

4.  การโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย   

      เอกสารประกอบคำขอ
4.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
4.2 คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อมทั้งรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
4.3

หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของเจ้าของรถ

 

การโอนรถ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอนในกรณีไม่แจ้งภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กำหนด

   

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ

1.

ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11

2. ตรวจสอบว่าผู้โอนได้รับอนุญาตให้ถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11
3.

ออกหนังสือนำรถไปตรวจสอบ (ทภ.1)

4.

ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการขนส่ง 
หรือเจ้าของรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียน

5.

จัดเก็บค่าธรรมเนียม

6. บันทึกข้อมูล นายทะเบียนลงนาม
7.

จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ