วิสัยทัศน์ : พัฒนาและส่งเสริมงานบริการ และการขนส่งทางถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน ค่านิยม : บุคลิกงาม บริการดี มีคุณธรรม นำสู่การพัฒนา วัฒนธรรม : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ชอบ ไม่ชอบ 
ข้อเสนอแนะ 
 

แปลคู่มือจดทะเบียนรถ

 
กรมการขนส่งทางบก
แบบคำขออื่น ๆ
 
เรียน นายทะเบียนจังหวัดสงขลา 
 
ชื่อ-สกุล  ชื่อ    นามสกุล
 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Name    Surname
 
อายุ ปี สัญชาติ
 
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน
 
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด:
 
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ   E-mail
 
มีความประสงค์ ขอแปลคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขทะเบียนรถ จังหวัด
 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบคำขอดังนี้ (นำมาให้วันมารับเอกสารการแปลคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ)
 
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมภาพถ่าย
2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ
3. ภาพถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่าย
   
 
ขอรับเอกสารการแปลคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษในวันที่..  /   / 
ได้ที่
1.สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
2.สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 อ.หาดใหญ่
3. สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอนาทวี
 
หมายเหต ุ: สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในวันที่มารับเอกสาร  
1.ค่าธรรมเนียมการแปลคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ 25 บาท 
2.สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแปลคู่มือการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษกรณีเอกสารหลักฐาน
  ในการยื่นคำขอไม่ครบถ้วน 
3.ยื่นคำขอแปลคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษก่อนวันมารับอย่างน้อย 1 วัน 
4.สามารถรับเอกสารการแปลคู่มือการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่ 2 (อ.หาดใหญ่)
  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7423-6100  
 
กรุณากรอกตัวเลข  :